HISTORIA PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ŁĘKAWICY

Łękawica leży w północno-wschodniej części Diecezji Radomskiej i należy do dekanatu głowaczowskiego. Liczy ok.600 mieszkańców. W parafii działa Rada parafialna, Lektorzy, Ministranci oraz Koło Żywego Różańca, a mieszkańcy angażują się zarówno w liturgię, jak i troszczą się o utrzymanie swojej parafii. Już od pierwszej wojny światowej mieszkańcy Łękawicy i sąsiednich wsi oddalonych od parafii w Magnuszewie ok.10 kilometrów, należących wówczas do Diecezji Sandomierskiej, myśleli o utworzeniu parafii w Łękawicy. Działania wojenne sprawiły, iż pierwsza próba powstania parafii miała miejsce jesienią 1941r. kiedy ks. bp Jan Kanty Lorek, mianował ks. Janusza Jaworskiego, wikariusza parafii Głowaczów, wikariuszem parafii w Magnuszewie z obowiązkiem rezydencji w Łękawicy aby miejscowej ludności celebrował Msze św. głosił Słowo Boże, katechizował dzieci i dorosłych. Jego zadaniem było także wynająć odpowiedni lokal i urządzić w nim kaplicę, a w przyszłości wyszukać plac pod budowę kościoła i budynków plebańskich. Wzmożone działania wojenne w pobliskich Studziankach, które od sierpnia 1944r. przesunęły się na tzw. ”Przyczółek Magnuszewsko-Warecki” i trwały do połowy stycznia 1945r., sprawiły masowe wysiedlenia mieszkańców całej okolicy. Po powrocie z wysiedlenia , mieszkańcy Łękawicy i sąsiednich wsi znów podjęli sprawę utworzenia parafii w Łękawicy. Utworzyli Komitet Budowy Kościoła, którego przewodniczącym wybrano Władysława Gana – kierownika siedmioklasowej Szkoły w Łękawicy i za zgodą administratora parafii w Magnuszewie ks. Aleksandra Paduszyńskiego, wybudowali drewnianą kaplicę na przełomie 1945/46r.

Poświęcenia kaplicy dokonał ks. Aleksander Paduszyński podczas Mszy św. w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 25 marca 1946r. Jednocześnie komitet czynił starania o przydzielenie księdza celem założenia parafii w Łękawicy oraz wybudowania murowanego kościoła.

Komitet Budowy Kościoła w Łękawicy, od samego początku wszystkie sprawy omawiał z ks. Aleksandrem Paduszyńskim oraz jego następcą ks. Piotrem Wysockim proboszczem parafii w Magnuszewie. Jego staraniem 13 czerwca 1949r. ks. bp Jan Kanty Lorek mianował pierwszym wikariuszem w Magnuszewie oraz administratorem parafii Łękawica ks. Józefa Nowickiego. Po otrzymaniu zezwolenia ks. J. Nowicki 21 września 1950 r. przystąpił do budowy kościoła z cegły na głębokich kamiennych fundamentach. Dzięki chętnej i ofiarnej pomocy mieszkańców Łękawicy i sąsiednich wiosek, wznoszenie kościoła postępowało bardzo szybko. W związku z zerwaniem papy z dachu kaplicy, Msze święte zaczęto odprawiać w bocznej nawie nowobudowanego kościoła. Było to 24 grudnia 1951r. po uprzednim uzyskaniu na to zgody ks. bpa Jana Kantego Lorka i wyświęceniu przez ks. Piotra Wysockiego.

Do pomocy ks. J. Nowickiemu w budowaniu kościoła i pracy duszpasterskiej w Łękawicy, ks. bp Jan K. Lorek mianował w dniu 5 sierpnia 1952r., księdza Stanisława Wydrę, jako wikariusza parafii magnuszewskiej. Po wybudowaniu kościoła ks. J. Nowicki dokonał także jego wewnętrznego wystroju architektonicznego. W prezbiterium w głównym ołtarzu umieścił obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, namalowany przez słynną firmę malarzy w Krakowie, w oknach witraże patronów kościoła i parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła, wykonanych przez wspomnianą firmę krakowską. Poświęcenia kościoła 29 czerwca 1953r. dokonał ks. Piotr Wysocki. W dniu 3 sierpnia 1953r, Ordynariusz Sandomierski mianował ks. Michała Rejmera wikariuszem w Magnuszewie z prawem rezydencji w Łękawicy. Funkcje duszpasterskie pełnił do lipca 1954r. Po nim funkcję tę na okres 1 roku przejął ks. Eugeniusz Cieślik, który rozpoczął budowę plebanii w Łękawicy. W dniu 30 lipca 1955r. ks. bp Jan K. Lorek mianował ks. Wacława Krzysztofika wikariuszem w Magnuszewie, udzielając Mu pełnych praw jurysdykcyjnych w pełnieniu obowiązków duszpasterskich w Łękawicy. Na jesieni tego samego roku, dzięki ofiarności ludzi dokończył rozpoczętą pracę przy budowie plebanii i zamieszkał w jednym pokoju z kuchnią. W lutym 1956r. poświęcił w kościele nową drogę krzyżową, chrzcielnicę oraz otrzymał zgodę na wystawianie Najświętszego Sakramentu podczas odpustów i wszelkich nabożeństw parafialnych. Ks. Bp Jan K. Lorek dekretem z dnia 17 marca 1957r. erygował parafię św. Apostołów Piotra i Pawła w Łękawicy, do której należały następujące wioski : Łękawica, Adamów, Basinów, Celinów, Dziecinów, Grzyboszczyzna i Suchowola. Wkrótce po utworzeniu parafii w Łękawicy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w odpowiedzi na pismo z 5-go lutego 1957r. wyraziło zgodę na włączenie do nowopowstałej parafii w Łękawicy następujących wsi : Łękawica, Adamów, Basinów, Celinów, Dziecinów, Grzyboszczyzna, Suchowola, Paprotnia, Edwardów, Lipinki, Cychrowska Wola i rodziny należące do Kościoła Rzymsko-Katolickiego ze wsi Studzianki. Wkrótce też ks. bp Jan K. Lorek mianował ks. Wacława Krzysztofika proboszczem parafii w Łękawicy, nadając mu przynależne prawa administracyjno-jurysdykcyjne dekretem z 6 kwietnia 1957r. Po zatwierdzeniu parafii w Łękawicy, ks. Wacław Krzysztofik pismem z 26 kwietnia 1957r.zwrócił się do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu o udzielenie mu upoważnienia na kupno gruntu o powierzchni 1hektara od Marianny Cieślewskiej , która swoją ziemię zamieniła z Janem Kuciakiem i otrzymaną działkę tej ziemi sprzedała parafii w Łękawicy na cmentarz grzebalny. W tym też roku cmentarz został ogrodzony, a pierwszym pochowanym na tym cmentarzu był ś.p. Stanisław Zalewski. Obecnie do parafii należą następujące wioski : Łękawica, Basinów, Celinów, Dziecinów, Edwardów i Studzianki.

(opr. ks. D. Sałek)

 

Księża Administratorzy i proboszczowie w Łękawicy:

 1. ks. Józef Nowicki – od 13.06.1949 administrował parafią do 1952r.
 2. ks. Stanisława Wydra – od 05.08.1952r. administrował parafią do sierpnia 1953r.
 3. ks. Michał Rejmer – od 03.08.1953r. administrował parafią do lipca 1954r.
 4. ks. Eugeniusz Cieślik – od lipca 1954r. administrował parafią do lipca 1955r.
 5. ks. Wacław Krzysztofik – od 30.07.1955 administrował parafią do lipca 1963r.
 6. ks. prob. Adam Łyżwa – od 28.07.1963r. administrował parafią do marca 1971r.
 7. ks. prob. Florian Rafałowski – nominacja z 29.03.1971r. do 1975r.
 8. ks. prob. Adam Wysocki – nominacja z 22.02.1975r. do 1987r.
 9. ks. prob. Tadeusz Kszczot – nominacja z 1987r. do 1991r.
 10. ks. prob. Szczepan Iskra – nominacja z 10.07.1991 do 2007r.
 11. ks. prob. Stanisław Kwiatkowski – nominacja z 01.08.2007. do 14.09.2010r.
 12. ks. prob. Zbigniew Skorża – nominacja z 04.10.2010r. do 2013r.
 13. ks. prob. Dariusz Sałek – nominacja z 01.07.2013r do chwili obecnej.

Księża pochodzący z parafii : +ks. dr Jan Boćkowski (CSMA), + O. Emanuel Kaca (OCD), ks. kan. Józef Jaworski, ks. Tadeusz Petryka, O. Łukasz Szymański (OSPPE),

Br. Marian Witek

Siostry zakonne : s. Ludwika Kaca, s. Wanacja Szybilska.